Det finns ett antal enskilda och organisatoriska EMDRIA-godkända EMDR-utbildningsleverantörer som erbjuder olika formatalternativ, t.ex. universitetsutbildningar och kommersiella utbildningar.

EMDR-utbildning som erbjuds på ett universitet äger vanligtvis rum under en hel termin (12 veckor), medan utbildningar som erbjuds i en kommersiell miljö kan äga rum under två helger, flera veckor eller till och med vara skräddarsydda för att passa en praktikantens eller byråns arbetsschema. Utbildningens priser, tider, platser, format och totala längd varierar beroende på utbildningsplatsen.

En EMDRIA-godkänd EMDR-utbildning ger kliniker kunskap och färdigheter för att använda EMDR-terapi, en omfattande förståelse för fallkonceptualisering och behandlingsplanering samt förmågan att integrera EMDR-terapi i sin kliniska praktik. En EMDRIA-godkänd EMDR-utbildning ger åtminstone undervisning i den aktuella förklaringsmodellen, metodiken och de underliggande mekanismerna för EMDR genom föreläsning, praktik och integrerad konsultation.

Men även om EMDRIA:s godkända kursplan för EMDR-utbildning anger de minimikrav som måste uppfyllas, kan utvecklaren av en specifik kursplan förbättra eller utöka varje del som han eller hon anser lämplig. Dessa minimikrav på utbildning omfattar följande: 20 timmars instruktionsmaterial, 20 timmars handledd praktik och 10 timmars konsultation.

Instruktionsmaterial (20 timmar)

Målet med utbildningens instruktionsdel är att ge information och förståelse inom vart och ett av följande områden:

  • Historia och översikt – Målet med detta avsnitt är att gå igenom EMDR-terapins historiska utveckling från dess början till validering genom randomiserade kontrollerade studier. Detta innefattar, men är inte begränsat till: A) ursprung, B) övergång från EMD till EMDR, C) aktuell EMDR-relaterad forskning
  • Distinktion av modell, metodik och mekanism – I detta avsnitt av läroplanen förklaras dessa tre aspekter av EMDR-terapi och skillnaden mellan dem.

A) Modell – Adaptive Information Processing (AIP) inklusive grundläggande hypoteser koncept för AIP, kliniska implikationer, differentiering från andra modeller och tillämpningar.

B) Metodik förklarar och lär ut EMDR-metoden.

1) 8-faser

Fas 1 – Historik, Case Conceptualization & Behandlingsplanering
Fas 2 – Förberedelse av klienten
Fas 3 – Bedömning
Fas 4 – Desensibilisering
Fas 5 – Installation
Fas 6 – Kroppsscanning
Fas 7 – Avslutning
Fas 8 – Omprövning

2) Avancerad metodik – Detta innefattar särskilda protokoll och specifika populationer
3) Professionell, juridiska och etiska frågor

C) Verkningsmekanism som ligger till grund för EMDR

Supervised Practicum (20 timmar):

Målet med supervised practicum är att underlätta demonstration och praktik av EMDR. För att uppnå målen för den övervakade praktiken kan övningen ske i dyader eller triader. Det är absolut nödvändigt att praktikanterna får direkt beteendeobservation och feedback. Närhelst det är lämpligt ska praktikanterna öva med verkliga erfarenheter. Det rekommenderas att man övar mycket innan man introducerar/undervisar i Cognitive Interweave. Övning bör ingå för varje fas av förfarandet enligt vad som anges i instruktionsavsnittet.

Konsultation (10 timmar):

Konsultation ger en möjlighet till integrering av EMDR-teorin tillsammans med utveckling av EMDR-terapifärdigheter. Under konsultationen får praktikanterna individualiserad återkoppling och undervisning inom områdena fallkonceptualisering, klientens beredskap, målval, behandlingsplanering, specifik tillämpning av färdigheter och integrering av EMDR-terapi i klinisk praxis. Konsultation handlar om verkliga fall och inte om erfarenheter som förekommer i praktiken.

Konsultation ökar användningen av EMDR-terapi hos dem som fått utbildning, minskar bildandet av dåliga vanor och riskerna för problematisk användning av EMDR. Det gör det också möjligt för klinikern att utveckla och integrera EMDR-terapifärdigheter på ett kreativt sätt i sina andra färdigheter på ett sätt som ökar den kliniska effektiviteten och ändamålsenligheten när det gäller att hjälpa ett bredare spektrum av klienter att uppnå sina mål för förändring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.