On olemassa useita yksilöllisiä ja organisatorisia EMDRIA:n hyväksymiä EMDR-koulutuksen tarjoajia, jotka tarjoavat erilaisia formaattivaihtoehtoja, kuten yliopistokoulutuksia ja kaupallisia koulutuksia.

Yliopistoissa tarjottava EMDR-koulutus kestää yleensä kokonaisen lukukauden (12 viikkoa), kun taas kaupallisissa tiloissa tarjottavat koulutukset voivat kestää kaksi viikonloppua, useita viikkoja tai ne voivat olla räätälöityjä erityisesti koulutettavan tai viraston työaikataulujen mukaan. Koulutuksen hinnat, ajat, paikat, muodot ja kokonaispituus vaihtelevat koulutuspaikasta riippuen.

EMDRIA:n hyväksymä EMDR-koulutus antaa kliinikoille tiedot ja taidot EMDR-terapian käyttämiseen, kattavan ymmärryksen tapauksen käsitteellistämisestä ja hoidon suunnittelusta sekä kyvyn integroida EMDR-terapia kliiniseen käytäntöönsä. EMDRIA:n hyväksymä EMDR-koulutus tarjoaa vähintään opetusta EMDR:n nykyisestä selitysmallista, metodologiasta ja taustalla olevista mekanismeista luennon, harjoittelun ja integroidun konsultaation avulla.

Vaikka EMDRIA:n hyväksytyssä EMDR-koulutuksen opetussuunnitelmassa hahmotellaan vähimmäisvaatimukset, jotka on täytettävä, tietyn opetussuunnitelman laatija voi parantaa tai laajentaa mitä tahansa osuutta parhaaksi katsomallaan tavalla. Näihin koulutuksen vähimmäisvaatimuksiin kuuluvat: 20 tuntia opetusmateriaalia, 20 tuntia valvottua harjoittelua ja 10 tuntia konsultaatiota.

Opetusmateriaali (20 tuntia)

Koulutuksen opetusosion tavoitteena on antaa tietoa ja ymmärrystä kullakin seuraavista osa-alueista:

  • Historia ja yleiskatsaus – Tämän osion tavoitteena on käydä läpi EMDR-terapian historiallista kehitystä sen synnystä siihen asti, kun EMDR-terapia on validoitu satunnaistetuilla, kontrolloiduilla tutkimuksilla. Tähän sisältyy mm: A) Alkuperä; B) Siirtyminen EMD:stä EMDR:ään; C) Nykyinen EMDR:ään liittyvä tutkimus
  • Mallin, metodologian ja mekanismin erottaminen toisistaan – Opetussuunnitelman tässä osiossa selitetään nämä kolme EMDR-terapian osa-aluetta ja tehdään ero niiden välillä.

A) Malli – Adaptive Information Processing (AIP), mukaan lukien AIP:n perushypoteesikäsitteet, kliiniset vaikutukset, erottelu muista malleista ja sovellukset.

B) Metodologia selittää ja opettaa EMDR:n menetelmän.

1) Kahdeksan vaihetta

Vaihe 1 – Historian ottaminen, Tapauksen käsitteellistäminen & Hoidon suunnittelu
Vaihe 2 – Asiakkaan valmistelu
Vaihe 3 – Arviointi
Vaihe 4 – Desensibilisointi
Vaihe 5 – Asennus
Vaihe 6 – Kehon skannaaminen
Vaihe 7 – Sulkeutuminen
Vaihe 8 – Uudelleenarviointi

2) Kehittynyt metodologia – Tähän sisältyy erikoisprotokollia ja erityispopulaatioita
3) Ammatillinen, Oikeudelliset ja eettiset kysymykset

C) EMDR:n taustalla oleva vaikutusmekanismi

Valvottu harjoittelu (20 tuntia):

Valvotun harjoittelun tavoitteena on helpottaa EMDR:n demonstrointia ja harjoittamista. Valvotun harjoittelun tavoitteiden saavuttamiseksi harjoittelu voidaan tehdä dyadeissa tai triadeissa. On välttämätöntä, että harjoittelijat saavat suoraa käyttäytymisen havainnointia ja palautetta. Aina kun se on tarkoituksenmukaista, harjoittelijat harjoittelevat todellisten elämänkokemusten avulla. Runsasta harjoittelua suositellaan ennen kognitiivisen kudoksen esittelyä/opetusta. Harjoittelua tulisi sisällyttää menettelyn jokaiseen vaiheeseen, kuten opetusosiossa on esitetty.

Konsultaatio (10 tuntia):

Konsultaatio tarjoaa mahdollisuuden EMDR-teorian integrointiin yhdessä EMDR-terapiaosaamisen kehittämisen kanssa. Konsultaation aikana harjoittelijat saavat yksilöllistä palautetta ja opetusta tapauksen käsitteellistämisen, asiakkaan valmiuksien, kohteiden valinnan, hoidon suunnittelun, taitojen konkreettisen soveltamisen ja EMDR-terapian integroinnin kliiniseen käytäntöön. Konsultaatiossa on kyse todellisista tapauksista eikä harjoittelussa esiintyvistä kokemuksista.

Konsultaatio lisää koulutuksen saaneiden EMDR-terapian käyttöä, vähentää huonojen tapojen muodostumista ja EMDR:n ongelmallisen käytön riskejä. Sen avulla kliinikko voi myös kehittää ja integroida EMDR-terapian taitoja luovasti muihin taitoihinsa tavalla, joka lisää kliinistä tehokkuutta ja vaikuttavuutta auttaessaan laajempaa asiakaskuntaa saavuttamaan muutostavoitteensa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.