Bendopnea jest objawem niewydolności serca (HF) opisanym niedawno przez Thibodeau i wsp.,1 charakteryzującym się trudnościami w oddychaniu podczas pochylania się. Często występuje podczas wykonywania codziennych czynności, takich jak wiązanie sznurowadeł lub zakładanie skarpetek.

Duszność w różnych postaciach (duszność wysiłkowa, ortopenia i napadowa duszność nocna) jest głównym i niezwykle częstym objawem HF. Duszność wysiłkowa występuje również w innych stanach chorobowych, zwłaszcza w chorobach układu oddechowego, i dlatego jest umiarkowanie czułym, ale względnie nieswoistym markerem HF. Ortopnea jest bardziej bezpośrednio związana z podwyższonym ciśnieniem napełniania i dlatego jest znacznie bardziej swoista.1,2 W swoim oryginalnym opisie bendopnea, opublikowanym w 2014 roku, Thibodeau i wsp. analizowali częstość występowania tego objawu u pacjentów z HF z dysfunkcją skurczową lewej komory (HF with reduced ejection fraction ) kierowanych na cewnikowanie serca.1 Badanie bendopnea w tym badaniu opierało się na obiektywnej ocenie, w której pacjent przyjmował odpowiednią pozycję w obecności badającego, a objaw zidentyfikowano u 28% osób.

Patofizjologicznie stan ten wydaje się być związany z pozycyjnym wzrostem ciśnienia napełniania lewej i prawej komory u pacjentów, u których ciśnienie wyjściowe jest już podwyższone1 (choć nie jest jasne, czy w grę wchodzi ciśnienie wewnątrzklatkowe, czy wewnątrzbrzuszne), i na ogół pojawia się w ciągu 30 s od pochylenia się. Występuje jeszcze częściej (48,8%) u pacjentów ze zdekompensowaną HF, z obniżoną lub zachowaną frakcją wyrzutową.2 Niektórzy autorzy uważają, że może być cennym markerem wczesnej identyfikacji zdekompensowanej HF.3 Wydaje się również, że ma związek z krótkoterminową śmiertelnością.2 W badaniach czynnościowych z zastosowaniem kardiopulmonarnej próby wysiłkowej zgięciowa duszność była związana z podwyższonym VE/VCO2.4

W swoim badaniu opublikowanym w tym numerze czasopisma Martinez Cerón i wsp. analizują związek między różnymi formami duszności a przewlekłymi chorobami niezakaźnymi, w szczególności chorobami układu krążenia, w podstawowej opiece zdrowotnej.5 Do badania włączono 633 losowo wybrane osoby w wieku 45-99 lat, które wypełniły kwestionariusz i poddały się ocenie klinicznej, badaniom laboratoryjnym, elektrokardiografii i echokardiografii. Autorzy stwierdzili, że zgięciowa duszność była jedyną postacią duszności niezwiązaną z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), ale była związana z HF, a zwłaszcza z HF z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF). Co ciekawe, odnotowano również istotne powiązania z depresją i cukrzycą, co zasługuje na bardziej szczegółowe badania.

Badanie to ma jednak pewne ograniczenia, o których należy pamiętać. Po pierwsze, kwestionariusz jest wysoce subiektywny i nie pozwala na obiektywną analizę analizowanych objawów. Na przykład trudności w schylaniu się mogą wynikać z problemów mięśniowo-szkieletowych lub innych, a nie z duszności. Przypisanie rozpoznań chorób współistniejących jest również nieadekwatne: obecność POChP jest określana jedynie na podstawie wywiadu klinicznego i nie jest potwierdzana badaniami diagnostycznymi, HF również została zdefiniowana bardzo szeroko, bez rozróżnienia na lewostronną i prawostronną HF, a HFpEF rozpoznano jedynie na podstawie funkcji skurczowej, bez odniesienia do biomarkerów, takich jak peptyd natriuretyczny typu B, które są kluczowe dla tego rozpoznania. Inne rozpoznania również nie były precyzyjne, zwłaszcza cukrzycy, dla której pojedynczy pomiar glukozy na czczo jest niewystarczający bez innych ocen, zwłaszcza oznaczenia HbA1c. W zakresie analizy statystycznej kolejne istotne ograniczenie dotyczy liczebności próby. Podczas gdy ogólna liczebność populacji jest znaczna, analizowane podgrupy są małe: tylko 22 uczestników miało POChP, 35 HFpEF i 29 HFrEF. Analiza statystyczna, zwłaszcza wieloczynnikowa, na tak małych próbach prawdopodobnie nie będzie rozstrzygająca. Być może dlatego, w przeciwieństwie do poprzednich publikacji, w badaniu nie stwierdzono związku między bendopnea a HFrEF, a związek z cukrzycą mógł być wynikiem przypadku. Istotnie, wszystkie związki – lub ich brak – odnotowane w badaniu należy traktować z dużą ostrożnością.

Zaletą pracy jest próba odpowiedzi na pytanie o symptomatologię chorób przewlekłych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Jej celem jest również skorelowanie występowania duszności, częstego objawu w HF, z jej występowaniem w innych schorzeniach. Bendopnea jest bez wątpienia wartościowym objawem, jak pokazują wyniki Thibodeau i wsp. Wymagana jest jednak bardziej szczegółowa analiza jej swoistości, co Martinez Cerón i wsp. próbują uczynić, ale tylko w ograniczonym zakresie. Konieczne będą dalsze badania z udziałem większych populacji (a więc o większej mocy statystycznej) pacjentów z HFpEF, HFrEF, a zwłaszcza POChP i innymi chorobami układu oddechowego, a także z grupą kontrolną, z zastosowaniem precyzyjnych definicji, które umożliwią dokładną ocenę różnych rozważanych rozpoznań, oraz szczegółową analizę swoistości i czułości tego nowego i obiecującego objawu.

Konflikty interesów

Autor nie ma konfliktów interesów do zgłoszenia.

Wyniki badań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.