Bendopnea on Thibodeau ym. äskettäin kuvaama sydämen vajaatoiminnan (HF) oire,1 jolle on ominaista hengitysvaikeus kumartuessa. Sitä esiintyy usein jokapäiväisiä toimintoja, kuten kengännauhojen sitomista tai sukkien pukemista, suoritettaessa.

Dyspnea eri muodoissaan (rasitushengityshengityshäiriö, ortopnea ja paroksysmaalinen yöllinen hengityshäiriö) on merkittävä ja erittäin yleinen oire HF:ssä. Rasitushengenahdistusta esiintyy myös muissa sairauksissa, erityisesti hengityselinsairauksissa, ja se on siten kohtalaisen herkkä mutta suhteellisen epäspesifinen HF:n merkkiaine. Orthopnea liittyy suoremmin kohonneisiin täyttöpaineisiin ja on siten paljon spesifisempi.1,2 Vuonna 2014 julkaistussa alkuperäisessä bendopnean kuvauksessaan Thibodeau ym. analysoivat tämän oireen esiintyvyyttä HF-potilailla, joilla oli vasemman kammion systolinen toimintahäiriö (HF, jolla on alentunut ejektiofraktio ) ja jotka ohjattiin sydänkatetrointiin.1 Tässä tutkimuksessa bendopnean tutkiminen perustui objektiiviseen arviointiin, jossa potilas otti sopivan asennon tutkijan läsnä ollessa, ja oire tunnistettiin 28 %:lla henkilöistä.

Patofysiologisesti tila näyttäisi liittyvän vasemman ja oikean kammion täyttöpaineiden asentoon liittyvään nousuun potilailla, joiden lähtötilanteen paineet ovat jo valmiiksi koholla1 (vaikkakin on epäselvää, liittyykö siihen rintakehän sisäinen vai vatsan sisäinen paine), ja se ilmaantuu tavallisesti 30 sekunnin kuluessa kumartumisesta. Se on vieläkin yleisempi (48,8 %) potilailla, joilla on dekompensoitunut sydämen vajaatoiminta ja joiden ejektiofraktio on joko alentunut tai säilynyt.2 Joidenkin kirjoittajien mielestä se voi olla arvokas merkkiaine dekompensoituneen sydämen vajaatoiminnan varhaista tunnistamista varten.3 Se näyttää myös olevan yhteydessä lyhytaikaiseen kuolleisuuteen.2 Toiminnallisissa tutkimuksissa, joissa käytettiin kardiopulmonaalista rasituskokeita, bendopnea liittyi kohonneeseen VE/VCO2-arvoon.4

Tässä lehdessä julkaistussa tutkimuksessaan Martinez Cerón ym. analysoivat dyspnean eri muotojen ja kroonisten ei-tarttuvien tautien, erityisesti kardiopulmonaalisten tautien, välistä yhteyttä perusterveydenhuollossa.5 Tutkimukseen osallistui 633 satunnaisesti valittua 45-99-vuotiasta henkilöä, jotka täyttivät kyselylomakkeen ja joille tehtiin kliininen arviointi, laboratoriokokeet, elektrokardiografia ja kaikukardiografia. Kirjoittajat päättelivät, että bendopnea oli ainoa hengenahdistuksen muoto, joka ei liittynyt krooniseen obstruktiiviseen keuhkosairauteen (COPD), mutta että se liittyi HF:hen, erityisesti HF:hen, jonka ejektiofraktio on säilynyt (HFpEF). Mielenkiintoista on, että he raportoivat myös merkittävistä yhteyksistä masennukseen ja diabetekseen, mikä ansaitsee tarkempaa tutkimusta.

Tutkimuksessa on kuitenkin tiettyjä rajoituksia, jotka on syytä pitää mielessä. Ensinnäkin kyselylomake on hyvin subjektiivinen eikä se mahdollista analysoitujen oireiden objektiivista analysointia. Esimerkiksi kumartumisvaikeudet voivat johtua pikemminkin tuki- ja liikuntaelimistön tai muista ongelmista kuin hengenahdistuksesta. Myös liitännäissairauksien diagnosointi on puutteellista: keuhkoahtaumataudin esiintyminen määritetään ainoastaan kliinisen anamneesin perusteella eikä sitä vahvisteta diagnostisilla testeillä, ja keuhkoahtaumatauti määriteltiin hyvin laajasti erottelematta vasenta ja oikeaa keuhkoahtaumatautia toisistaan, ja keuhkoahtaumatauti diagnosoitiin ainoastaan systolisen toiminnan perusteella viittaamatta biomarkkereihin, kuten B-tyypin natriureettiseen peptidiin, jotka ovat välttämättömiä diagnoosin kannalta. Myös muut diagnoosit olivat epätarkkoja, erityisesti diabeteksen diagnosointi, johon yksi paastoverensokerin mittaus on riittämätön ilman muita arviointeja, erityisesti HbA1c:n määrittämistä. Tilastollisen analyysin osalta toinen merkittävä rajoitus liittyy otoskokoon. Vaikka kokonaispopulaation koko on merkittävä, analysoidut alaryhmät ovat pieniä: vain 22 osallistujaa sairasti keuhkoahtaumatautia, 35 HFpEF:ää ja 29 HFrEF:ää. Tilastollinen analyysi, erityisesti monimuuttuja-analyysi, näin pienistä näytteistä ei todennäköisesti ole ratkaiseva. Tämä voi olla syynä siihen, että tutkimuksessa ei havaittu yhteyttä bendopnean ja HFrEF:n välillä, toisin kuin aiemmissa julkaisuissa, ja yhteys diabetekseen saattoi johtua sattumasta. Kaikkiin tutkimuksessa raportoituihin assosiaatioihin – tai niiden puuttumiseen – on todellakin suhtauduttava huomattavan varovaisesti.

Työn ansiona on, että siinä on pyritty käsittelemään kysymystä kroonisten sairauksien oireilusta perusterveydenhuollon piirissä. Siinä pyritään myös korreloimaan hengenahdistuksen, joka on yleinen oire HF:ssä, esiintymistä sen esiintymiseen muissa sairauksissa. Dyspnea on epäilemättä arvokas oire, kuten Thibodeaun ym. tulokset osoittavat. Sen spesifisyyttä on kuitenkin analysoitava tarkemmin, mitä Martinez Cerón ym. yrittävätkin, mutta vain rajoitetusti. Tarvitaan lisätutkimuksia, joissa käytetään suurempia populaatioita (ja siten suurempaa tilastollista tehoa) HFpEF-, HFrEF- ja erityisesti COPD- ja muita hengityselinsairauksia sairastavista potilaista sekä kontrolliryhmää ja joissa käytetään täsmällisiä määritelmiä, jotka mahdollistavat tarkastelun kohteena olevien eri diagnoosien täsmällisen arvioinnin, sekä yksityiskohtaista analyysia tämän uuden ja lupaavan oireen spesifisyydestä ja sensitiivisyydestä.

Kiinnostuksen kohteet

Artikkelin kirjoittajalla ei ole mitään eturistiriitoja, joista hän voisi ilmoittaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.